Klantenservice

http://www.guysanddudes.nl/media/img/images/512guyshonkbal.jpg

http://www.guysanddudes.nl/media/img/images/dummyslideinfo.png

http://www.guysanddudes.nl/media/img/images/UNDERWEAR_2011.jpg

http://www.guysanddudes.nl/media/img/images/dummyslideinfo.png

http://www.guysanddudes.nl/media/img/images/39zwsite001.jpg

http://www.guysanddudes.nl/media/img/images/dummyslideinfo.png

Disclaimer
Deze website en alle onderdelen daarvan zijn eigendom van Guys&Dudes. Het is niet toegestaan om de website of delen daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Guys&Dudes. Deze toestemming is niet nodig voor persoonlijk, niet commercieel gebruik. Guys&Dudes streeft naar een zorgvuldige controle van de informatie die zij op haar website op het internet plaatst, zodat de informatie actueel, nauwkeurig, feitelijk juist en dus betrouwbaar is. Ondanks deze voortdurende aandacht voor de kwaliteit van de inhoud kan Guys&Dudes niet garanderen dat de informatie te allen tijde volledig, nauwkeurig of altijd bijgewerkt is. Er kunnen daarom geen rechten aan worden ontleend. De houders van de site zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen van eventuele onvolkomenheden en/of onjuistheden. Suggesties voor verbeteringen zijn altijd welkom.

Wij handelen volgens alle wettelijk bepalingen, zie www.consumentautoriteit.nl.

Verzending
Na acceptatie van uw bestelling verpakken wij direct de producten en worden deze binnen twee werkdagen aangeboden aan TNT post (tenzij anders vermeld bij het product). Er kunnen nooit rechten ontleent worden aan deze levertijden. Bestellingen boven de € 100,- worden altijd aangetekend verzonden. Via www.tracktrace.nl is uw bestelling altijd te volgen. Bestellingen boven € 500,- verzenden wij altijd verzekerd. Bent u op het moment van aanbieden niet thuis, ligt het pakket gedurende twee weken op het postkantoor. Voor de verzendkosten brengen wij u € 4,95 in rekening (voor zendingen buiten Nederland en Belgie worden verzendkosten berekend tegen kostprijs).

Betalen
Wij hanteren het betalingssyteem van Multisafepay en Paypal. Multisafepay is een betrouwbare payment service provider voor veilige, directe betalingen op internet. U rekent af in uw vertrouwde internet betaalomgeving, op basis van specifieke beveiligingsmethodes van uw eigen bank. U wordt vanaf deze website doorgeleid naar uw eigen bank waar de betaalopdracht voor u klaarstaat. U wordt door uw bank gevraagd een aantal gegevens in te vullen en u autoriseert de betaling. Het bedrag wordt direct van uw betaalrekening afgeschreven en Guys and Dudes wordt geïnformeerd dat de bestelling is betaald. Via Multisafepay accepteren wij onder andere Ideal, Sofort Banking, Giropay, Maestro, Mastercard, Bancontact/Mister Cash en Visa.

Retour
Wij verkopen een zeer persoonlijk product, waarbij hygiëne een hoog belang heeft. Om deze reden kunnen wij erotische producten, lingerie en rubber kleding niet retour accepteren. Overige producten worden enkel zichtbaar ongedragen en onbeschadigd geaccepteerd.
Bent u onverhoopt niet tevreden over het product, stuur het dan binnen 14 dagen voldoende gefrankeerd in de originele verpakking retour naar Guys&Dudes, Tongelresestraat 84 B, 5613 DM Eindhoven en we storten het volledige bedrag terug op uw rekening.

 

Algemene Verkoop,- leverings - en betalingsvoorwaarden

 

Artikel 1

DEFINITIES

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

a. Guys&Dudes: firma Guys&Dudes, gevestigd aan de Tongelresestraat 84 B te Eindhoven;
b. klant: een natuurlijke persoon die, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, als klant textielgoederen en/of schoenen afneemt of in reparatie geeft bij
    Guys&Dudes. Of een natuurlijk persoon die, gemachtigd is
    te handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf, tegen welk bewijs klant altijd zal kunnen overleggen indien hier door Guys&Dudes om zou worden gevraagd, als
    klant textielgoederen en/of schoenen afneemt of in reparatie geeft bij Guys&Dudes;
c. onder textielgoederen en/of schoenen worden tevens begrepen andere aan deze branches verwante artikelen voorzover zij worden verkocht door Guys&Dudes;
d. Vereniging MITEX: Vereniging van Ondernemers in de Mode- Sport en Schoenen-detailhandel, gevestigd te Doorn;
e. Stichting MITEX Garantiefonds: een stichting, gevestigd te Doorn, waarmee krachtens notariële akte van 10 januari 1997 de Vereniging MITEX een overeenkomst is
    aangegaan.
f. geschillencommissie: Geschillencommissie Textiel en Schoenen, gevestigd Bordewijk 46, 2591 ZR Den Haag.

 

Artikel 2

TOEPASSELIJKHEID

Deze voorwaarden zijn van toepassing op koopovereenkomsten en op overeenkomsten tot het maken c.q. vermaken/repareren van textielgoederen en schoenen, die worden gesloten tussen Guys&Dudes en een klant.


Artikel 3

INTENTIE
Guys&Dudes heeft een duidelijke intentie haar klant tevreden te maken/houden. Guys&Dudes zal daaromtrent in alle redelijkheid en billijkheid alles in haar macht stellen haar klant tevreden te stellen.
Guys&Dudes zal haar klanten altijd aanraden in overleg te treden bij enige onenigheid. Guys&Dudes werkt oplossingsgericht.

 

Artikel 4

ZEKERHEIDSSTELLING

1. Guys&Dudes is gerechtigd om bij het aangaan van de overeenkomst een vooruitbetaling te vragen tot maximaal 50% van het aankoopbedrag. Wordt een vooruitbetaling voldaan, dan zal Guys&Dudes de klant een kwitantie als bewijs van betaling ter hand stellen. Bij eventueel ontbreken van een kwitantie kan de hoogte van het vooruit te betalen bedrag en/ of het aanbetaalde bedrag door partijen met alle middelen rechtens worden bewezen.
2. Indien een vooruitbetaling niet wordt terugbetaald aan de klant ten gevolge van surseance van betaling of faillissement, zal de Vereniging MITEX op verzoek van de klant één of meer ondernemers aanwijzen die de overeenkomst alsnog zullen uitvoeren onder verrekening van het vooruitbetaalde bedrag. Deze aanwijzing zal zo spoedig mogelijk geschieden, maar in ieder geval binnen tien werkdagen nadat de klant daartoe zijn verzoek bij de Vereniging MITEX heeft ingediend en zoveel mogelijk in overleg met de klant.
3. Indien het niet mogelijk is de overeenkomst op de onder lid 2 aangegeven wijze uit te voeren, stelt de Stichting MITEX Garantiefonds zich garant voor teruggave van de vooruitbetaling aan de klant mits van deze vooruitbetaling een schriftelijk bewijs kan worden overgelegd. De Stichting MITEX Garantiefonds betaalt binnen vijf werkdagen nadat zij ervan op de hoogte is gesteld dat de uitvoering onmogelijk is, het vooruitbetaalde bedrag aan de klant terug.
4. In geval van verrekening als in lid 2 genoemd,alsmede in geval van betaling als in lid 3 genoemd,treedt de Vereniging MITEX (zie lid 2) respectievelijk

de Stichting MITEX Garantiefonds (zie lid 3)in de oorspronkelijke rechten van de klant,zoals met betrekking tot door de klant verrichte vooruitbetalingen.

 

Artikel 5

RUILING

1. Tenzij anders overeengekomen, heeft de klant recht op ruiling van het gekochte textielgoed en/of de gekochte schoenen, mits aan de volgende voorwaarden is voldaan:
- ruiling vindt plaats binnen 14 dagen (of indien anders overeengekomen: binnen de dan afgesproken termijn) na datum van levering van het gekochte textielgoed en/of de schoenen tegen overlegging van de originele kassabon c.q. factuur. Als datum van levering zal beschouwd worden, enerzijds aankoopdatum van het gekochte goed in de winkel Leenderweg 63 te Eindhoven, anderzijds afleverdatum van het gekochte goed, te bewijzen aan de hand van het aangetekend verzendbewijs van TNT Post;
- het textielgoed en/of de schoenen worden geretourneerd met de originele verpakking en zijn zichtbaar ongedragen. Dit ter beoordeling ligt aan Guys&Dudes;
2. Het bepaalde in lid 1 is niet van toepassing op afgeprijsde textielgoederen en/of schoenen. Ook kan geen ruiling plaatsvinden van textielgoederen en/of schoenen, die geïndividualiseerd zijn, dat wil zeggen speciaal op maat gemaakt voor de consument, en/of die op uitdrukkelijk verzoek van de consument door Guys&Dudes besteld zijn.
3. Ook kan geen ruiling plaatsvinden van textielgoederen en/of schoenen om hygiënische redenen. Hierbij moet gedacht worden aan producten welke op die intieme plekken op en in het lichaam gedragen worden waarbij overdracht van onwenselijke bacteriën niet ondenkbaar is.

 

Artikel 6

BRUIDS- en PARTYMODE

1. Annulering van huwelijk of speciale party om wat voor reden komt in beginsel geheel voor rekening en risico van de klant, en ontslaat hem geenszins van zijn aangegane verplichtingen voortvloeiende uit de koopovereenkomst jegens Guys&Dudes. Echter uitzonderlijke en/of onvoorziene omstandigheden (bv overlijden één van de aanstaande echtelieden) door de klant aannemelijk te maken kunnen een uitzondering op deze regel rechtvaardigen. In dat geval zal de klant een redelijke vergoeding voor het door Guys&Dudes aantoonbaar geleden verlies aan Guys&Dudes voldoen.
2. De na de sluiting van de koopovereenkomst gemaakte redelijke extra (vermaak)kosten in verband met aangebrachte wijzigingen in de maataanduidingen. (bv als gevolg van zwangerschap van de klant) komen geheel voor rekening van de klant in het geval de bruids- of partykleding reeds besteld, gesneden en/of geknipt is.

 

Artikel 7

EIGENDOMSVOORBEHOUD EN RECHT VAN RETENTIE

1. Guys&Dudes kan zich de eigendom voor van alle door hem geleverde textielgoederen en/
    of schoenen voorbehouden. De klant wordt alleen pas eigenaar van de gekochte textielgoederen en/of schoenen als hij de koopprijs en het eventueel
    meerdere verschuldigde volledig aan Guys&Dudes heeft voldaan.
2. Guys&Dudes kan het recht van retentie (terughouding) uitoefenen, wanneer de klant tekortschiet in de voldoening van een opeisbare verplichting, tenzij de tekortkoming
    deze terughouding niet rechtvaardigt.

 

Artikel 8

ONTBINDING, OMZETTING EN OVERMACHT

1. Iedere tekortkoming van Guys&Dudes in de nakoming van zijn verplichtingen geeft aan de
    klant de bevoegdheid om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, tenzij de tekortkoming - gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis - deze
    ontbinding  met haar gevolgen niet rechtvaardigt.
    Voorzover nakoming niet blijvend of tijdelijk onmogelijk is, ontstaat de bevoegdheid tot ontbinding pas, wanneer de tekortkomende partij in verzuim is.
2. Wanneer Guys&Dudes in verzuim is, kan de klant hem schriftelijk meedelen vervangende schadevergoeding te eisen in plaats van nakoming. Deze omzetting is
    niet mogelijk, indien de tekortkoming - gezien haar
    ondergeschikte betekenis - deze niet rechtvaardigt.
3. Onder overmacht wordt verstaan elke tekortkoming die Guys&Dudes niet kan worden toegerekend. Toerekening vindt niet plaats als de tekortkoming niet is te wijten aan
    zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of
    in het verkeer geldende opvatting voor zijn rekening komt.
4. De klant wordt zo spoedig mogelijk schriftelijk door Guys&Dudes op de hoogte gesteld van de overmacht, tenzij het adres van de consument niet aan de
    ondernemer bekend is gemaakt, noch redelijkerwijs bekend kan zijn.

 

Artikel 9

LEVERINGSTERMIJN

1. Aflevering wordt geacht te zijn geschied op het moment dat Guys&Dudes de klant in het bezit van het gekochte textielgoed of de gekochte schoenen stelt c.q.- bij
    weigering na schriftelijke ingebrekestelling tot afname - kan stellen. Na aflevering gaat het risico van de textielgoederen en/of schoenen over op de klant.
2. De leveringstermijn geldt als uiterste termijn, tenzij partijen anders overeenkomen.
3. Bij overschrijding van de leveringstermijn die niet beschouwd kan worden als uiterste leveringstermijn dient de klant Guys&Dudes schriftelijk in gebreke te stellen,
    waarbij alsnog een redelijke termijn voor de nakoming wordt geboden. Gaat Guys&Dudes binnen deze nadere termijn niet tot aflevering over, dan heeft de klant het
    recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst ontbonden te verklaren en/of schadevergoeding te verlangen.
4. Bij overschrijding van de uiterste leveringstermijn heeft de klant het recht zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de overeenkomst ontbonden te verklaren
    en/of schadevergoeding te verlangen.
5. Een ingebrekestelling is niet nodig wanneer de aflevering blijvend onmogelijk is geworden of anderszins is gebleken dat Guys&Dudes zijn verplichtingen uit de
    koopovereenkomst niet zal nakomen.

 

Artikel 10

GARANTIES

1. Guys&Dudes staat er voor in dat het geleverde textielgoed en/of de schoenen beantwoorden aan de overeenkomst (conformiteit). Guys&Dudes staat er bovendien voor in
    dat het textielgoed en/of de schoenen die eigenschappen bezitten die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, voor een normaal gebruik nodig zijn, alsmede voor
    een bijzonder gebruik voor zover dat is overeengekomen.
2. Guys&Dudes staat evenwel niet in voor gebreken die na de oplevering van de textielgoederen en/of schoenen zijn ontstaan als gevolg van ondeskundig gebruik of
    gebrek aan zorgvuldigheid, of die het gevolg zijn van veranderingen die de consument of derden aan het geleverde hebben aangebracht. Evenmin staat Guys&Dudes
    in voor de eventueel ontstane schade als gevolg van deze gebreken.
3. Guys&Dudes garandeert de kwaliteit van al zijn producten tot 6 maanden na aankoop op materiaal- of fabricagefouten. Alle klachten en retouren die veroorzaakt worden
    door materiaal- of fabricagefouten worden vervangen of vergoed door Guys&Dudes gedurende deze periode. Guys&Dudes accepteert / vergoedt / vervangt geen retouren
    die worden veroorzaakt door onjuist gebruik of mishandeling van het product, door normaal te verwachten slijtage of door een onjuiste opslag of onderhoud van het product
    in kwestie. Schade aan rubber kleding door scherpe voorwerpen of door de combinatie er van met oliën of vetten vallen expliciet buiten deze garantiebepalingen.
4. De klant behoudt volledig zijn wettelijke garantierechten, los van hetgeen in lid 1, 2 en 3 is bepaald omtrent de door Guys&Dudes afgegeven handelsgarantie.

 

Artikel 11

BETALING

1. Het aan Guys&Dudes verschuldigde bedrag dient direct bij aflevering tegen bewijs van kwijting aan hem te worden voldaan, tenzij partijen anders overeenkomen.
2. In geval een factuur wordt toegezonden geldt een betalingstermijn van maximaal veertien dagen na ontvangst van de factuur door de klant, tenzij een andere
    betalingstermijn is overeengekomen. De klant is automatisch in verzuim wanneer hij na het verstrijken van deze betalingstermijn het verschuldigde bedrag niet heeft betaald.
3. Indien de klant in verzuim is, stuurt Guys&Dudes hem een betalingsherinnering, waarin hij de klant op zijn verzuim wijst en waarin hij hem alsnog de gelegenheid biedt
    binnen een termijn van veertien dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering het verschuldigde bedrag te betalen.
4. Indien ook dan de klant niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, is Guys&Dudes bevoegd zonder nadere aankondiging tot invordering van het verschuldigde bedrag
    over te gaan.

 

Artikel 12

WETTELIJKE RENTE EN BUITENGERECHTELIJKE KOSTEN

1. Bij niet tijdige betaling van een verschuldigd bedrag heeft de wederpartij de bevoegdheid de wettelijke rente in rekening te brengen, te rekenen vanaf de dag van
    intreding van het verzuim ingevolge de artikelen 9 en 11 van deze voorwaarden tot aan de dag van betaling.
2. De door een partij in redelijkheid gemaakte buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de wederpartij.

 

Artikel 13

GEVOLGEN VAN ONTBINDING

Na ontbinding van de overeenkomst dienen de partijen de reeds verrichte prestaties, zoals bijvoorbeeld een vooruitbetaling, direct ongedaan te maken. Guys&Dudes is gerechtigd op de terug te geven koopsom een redelijke aftrek wegens gebruik toe te passen in het geval de consument de gekochte textielgoederen en/of schoenen heeft gedragen.

 

Artikel 14

KLACHTEN

1. Klachten over gebreken aan gekochte textielgoederen, schoenen en/of andere klachten over gebreken in de uitvoering van de overeenkomst dienen zo spoedig mogelijk,
    doch uiterlijk binnen 14 dagen na constatering daarvan, bij Guys&Dudes te worden ingediend.
2. De klant dient zijn klachten bij voorkeur schriftelijk aan Guys&Dudes kenbaar te maken.
3. Alvorens van zijn klachtrecht gebruik te kunnen maken, dient de klant op verzoek van Guys&Dudes aan te tonen, dat de overeenkomst waarop de klacht betrekking heeft
    met Guys&Dudes is gesloten. De klant wordt aangeraden hiertoe het aankoopbewijs, c.q. het bewijs van inname ter reparatie c.q. het bewijs van opdracht tot het maken
    van het textielgoed en/of de schoenen te bewaren.

 

Artikel 15

GESCHILLEN

1. Geschillen tussen de klant en Guys&Dudes over de totstandkoming of de uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door Guys&Dudes te leveren of geleverde
     textielgoederen en/of schoenen, kunnen zowel door de klant als door Guys&Dudes worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Textiel en Schoenen,
     Bordewijklaan 46, 2591 ZR Den Haag.
2. De uitspraak van de geschillencommissie (het bindend advies) is bindend voor beide partijen.
3. Een geschil wordt door de geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de klant zijn klacht eerst binnen de overeenkomstig artikel 14 genoemde
    termijn aan Guys&Dudes heeft voorgelegd en de klant ook voldoet aan de in het reglement van de geschillencommissie genoemde voorwaarden.
4. De klant moet het geschil uiterlijk drie maanden nadat hij zijn klacht aan Guys&Dudes heeft voorgelegd schriftelijk bij de geschillencommissie aanhangig maken,
    onder vermelding van respectievelijk naam en adres van klant en Guys&Dudes, een duidelijke omschrijving van het geschil, de datum dat de klacht door de klant aan
    Guys&Dudes is voorgelegd en de eis. Indien de geschillencommissie het geschil daadwerkelijk in behandeling heeft genomen, is Guys&Dudes aan deze keuze
    gebonden en staat hem voor dit geschil geen beroep op de gewone rechter meer open.
5. De geschillencommissie is niet bevoegd een geschil in behandeling te nemen dat uitsluitend betrekking heeft op de niet-betaling van een factuur. Als de klant zijn
     factuur niet (tijdig) betaalt, kan Guys&Dudes een procedure bij de gewone rechter aanhangig maken.
6. Als de klant een geschil voorlegt aan de geschillencommissie, neemt de geschillencommissie dit geschil pas in behandeling nadat de klant het aan
    Guys&Dudes eventueel verschuldigde (restant)bedrag bij de geschillencommissie in depot heeft gestort, tenzij partijen anderszins overeenkomen.
7. Als Guys&Dudes een geschil voorlegt aan de geschillencommissie, neemt de geschillencommissie dit geschil pas in behandeling nadat de klant door Guys&Dudes
    schriftelijk verzocht is binnen een maand schriftelijk te verklaren dat hij zich aan de uitspraak van de geschillencommissie zal onderwerpen. Guys&Dudes dient daarbij
    aan te kondigen dat hij zich na het verstrijken van voornoemde termijn vrij zal achten het geschil aan de gewone rechter voor te leggen. Het geschil wordt vervolgens door
    de commissie behandeld als ware het geschil door de klant zelf ingediend, met uitzondering van het klachtengeld dat door Guys&Dudes wordt betaald.
8. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.
9. Voor de verdere gang van zaken bij de behandeling van geschillen wordt verwezen naar het Reglement Geschillencommissie Textiel en Schoenen dat aan partijen
    wordt toegezonden, nadat het geschil aanhangig is gemaakt.

 

Artikel 16

NEDERLANDS RECHT & BEVOEGDE RECHTER

1. Alle overeenkomsten, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard, zijn onderworpen aan Nederlands recht.
2. Alle overeenkomsten, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard, vallen onder bevoegdheid van de rechtbank te ’s Hertogenbsoch.

 

Artikel 17

NAKOMINGSGARANTIE

1. De Stichting MITEX Garantiefonds respectievelijk de Vereniging MITEX zullen de verplichtingen van Guys&Dudes tegenover de klant, hem in een bindend advies opgelegd
    door de Geschillencommissie Textiel en Schoenen, overnemen, indien Guys&Dudes deze verplichtingen niet binnen de daarvoor in het advies gestelde termijn is
    nagekomen. Daarbij neemt de Stichting MITEX Garantiefonds de verplichtingen over voor zover deze bestaan uit betalingen in geld en de Vereniging MITEX de overige
    verplichtingen waarbij de vereniging tot aanwijzing zal overgaan van één of meer ondernemers die de overeenkomst alsnog zullen uitvoeren. Indien het bindend advies
    binnen twee maanden na dagtekening ter toetsing aan de rechter is voorgelegd, wordt het beroep op de nakomingsgarantie geschorst, totdat het vonnis in kracht van
    gewijsde is gegaan.
2. Voor deze garantie is vereist, dat de klant een schriftelijk beroep doet op de Stichting MITEX Garantiefonds in geval van betaling in geld respectievelijk op de Vereniging
    MITEX in geval van overige verplichtingen.
3. Na afhandeling van de verplichtingen uit het bepaalde in lid 1 treedt de Stichting MITEX Garantiefonds respectievelijk de Vereniging MITEX in de rechten van de klant zoals
    die voortvloeien uit de oorspronkelijke overeenkomst.Winkelmand

Klantenservice

FAQ

Nieuwsbrief

G&D nieuwsbrief